Phân bón Nano Bạc

- Xoắn đọt, quăn lá, héo xanh, héo rũ vi khuẩn

- Đặc trị nấm Phytopthora, Fusarium

- Nấm quả, nấm hồng, rỉ sắt, phấn trắng

- Đốm dầu vi khuẩn cứng trái, loét trái, thối quả

- Cháy bạc lá, chống bệnh tiêu điên, lỡ cổ rễ

- Hỏng nhanh, hỏng chậm, chống vàng lá

Phân bón Nano Bạc
Phân bón Nano Bạc
Phân bón Nano Bạc

Sản phẩm đề xuất: