Phân bón Nano Bạc

- Xoắn đọt, quăn lá, héo xanh, héo rũ vi khuẩn

- Đặc trị nấm Phytopthora, Fusarium

- Nấm quả, nấm hồng, rỉ sắt, phấn trắng

- Đốm dầu vi khuẩn cứng trái, loét trái, thối quả

- Cháy bạc lá, chống bệnh tiêu điên, lỡ cổ rễ

- Hỏng nhanh, hỏng chậm, chống vàng lá

Phân bón Nano Bạc
Phân bón Nano Bạc
Phân bón Nano Bạc
Phân bón Nano BạcPhân bón Nano BạcPhân bón Nano Bạc

Sản phẩm đề xuất: