Phân bón Nano N-P-K

- Chuyên cung cấp cho cây trồng 3 yếu tố dinh dưỡng: Đạm - Lân - Kali

- Phân Đạm: Làm cây xanh tốt, tăng trưởng về chiều cao và khối lượng thân lá, hình thành hoa quả, mầm chồi.

- Phân Lân: Có tác dụng tốt trong việc ra rễ, ra hoa.

- Phân Kali: Tác dụng trong việc tổng hợp đường bột, xellulo, làm cây cứng cáp, giúp trái lớn nhanh, hạt mẩy, tăng độ ngọt và màu sắc trái

Phân bón Nano N-P-K

Sản phẩm đề xuất: